چوشادی بکاهی بکاهد روان خرد گردد اندر میان ناتوان چوخشنود داری جهان را به داد توانگر بمانی وازداد شاد فردوسی