آموزش تای چی چوان وچی کنگ درکرج توسط :استاددکترایزدی مهرنشانی:کرج -خیابان مطهری -کوچه آزادی-باشگاه مطهری -آکادمی ووشو ...