شناخت دیگران هوش و آگاهی است، شناختِ خود، خرد ناب است. تسلط بر دیگران قدرت است، تسلط بر خود، قدرت حقیقی است. اگر اعتقاد داشته باشید که به اندازه کافی دارید، ثروتمند واقعی هستید. اگر در مرکز باقی بمانید و با تمام وجود مرگ را به یاد ...