حرکات تای چی چوان به شنای آرام درهواشبیه است اعصاب پاراسمپاتیک رافعال وتنظیم مینماید.تحریک اعصاب پاراسمپاتیک به عنوان مثال اثراتی ازاین قبیل خواهد داشت تداوم یافتن کارکردهای بدن را حفظ می‌کند ،تحریک ترشح بزاق،کاهش ضربان قلب،تحریک حرکات دودی ...