شبی به کلبه ام بیامد ومرا مفخر کرد بلند قامت او سرو را مصور کرد به گوشه چشمی نظربه من افکند درون کلبه ودل جمله را منور کرد رهرو تبریزی