هنگام بهار ودشت پراز لاله شده است رخسارگل سرخ پراز ژاله شده است برخیزوقدح بگیر به یاد رخ دوست ازجام شرابی که هفت ...