گردست دهد زمغز گندم نانی وزمی دومنی زگوسفندی رانی بالاله رخی وگوشه بستانی عیشی بود آن نه حدهرسلطانی خیام