خالی کردن (Peng)     چرخش (Lu) فشار آوردن (Ji) هل دادن (An) به پایین کشیدن (Cai) از هم باز کردن (Lie) با آرنج هل دادن (Zhou) ضربه شانه (Kao) پیشروی (Jin bu) عقب نشینی ( Tui bu) نگاه به ...