یاران موافق همه جمع آمده اند درمحفل دوست سان شمع آمده اند فرصت شمر ای دوست رخ یارعزیز کاین حلقه به اقبال توجمع آمده اند رهرو