صاحبدلی به مدرسه آمدزخانقاه بشکست عهدصحبت اهل طریق را گفتم میان عابدوعالم چه فرق بود تااختیارکردی ازآن این فریق را گفت آن گلیم خویش به در می بردزموج وین جهد می کند که بگیرد غریق را سعدی